Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias från hämtningsavgiften. Grundavgiften gäller både året runt- och fritidsboende.

För att få beviljat befrielse måste följande punkter uppföljas:

  • Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan visa, hur allt avfall som uppkommer på fastigheten, kan tas om hand, utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
  •  Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd och anmäld kompost.
  • Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten, ska lämnas på Alandsköps återvinningscentral.
  • Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas på Förpacknings– och tidningsinsamlingens (FTI) Återvinningsstationer.
  • Avfall får ej transporteras över kommungränsen.

 

För fritidshus gäller även:

  • Endast sporadiska dagsbesök av tillsynskaraktär, till exempel gräsklippning, titta till huset med mera
  • Inga övernattningar.
  • Förhållandena ska gälla mer än en säsong. Som alternativ till befrielse kan du istället ansöka om tillfälligt uppehåll av hämtning hushållssopor eller om att dela sopkärl med din granne. Ansöker gör du hos SSAM. Medgivande om befrielse från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till maximalt 3 år i taget

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
043372000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa