Brandfarlig vara, ansökan hanteringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.
Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3

Det finns också en handbok med information om vilka krav som ställs i samband med tillståndsansökan. Handboken är utgiven av MSB och heter Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation. 

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. Läs om tillstånd för brandfarlig vara på kommunens webbplats.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Markaryds kommun
info@markaryd.se
0433-720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Uppgift om föreståndare
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
 • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
 • Fastighetsbeteckning
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Riskutredning (i vissa fall)
 • ev. Fasadritning
 • ev. Ventilationsbeskrivning
 • ev. Explosionsskyddsdokumentation
 • ev. Rörledningsbeskrivning
 • ev. Dokumentation för cistern

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa