Partistöd - redovisning för 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundreglerna för partistöd regleras i kommunallagen, 4 kap. 29 - 32 §§. Där anges att partistöd får ges för att stärka politiska partiers ställning i den kommunala demokratin.

Markaryds kommun har beslutat att partistöd ska ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, beslut 2014-12-18, § 30.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Beslut om partistöd ska enligt kommunallagen innehålla krav på att mottagaren varje år, skriftligen, ska redovisa hur erhållet partistöd har använts. En av mottagaren utsedd granskare ska också granska att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Behörig firmatecknare loggar in i e-tjänsten med e-legitimation och redovisar aktuella siffror. När redovisningen är korrekt ifylld signeras den av behörig firmatecknare för att därefter digitalt skickas vidare till den av partiet utsedda granskaren. När granskaren gått igenom redovisningen och gjort bedömningen att redovisningen är med verkligheten överensstämmande signerar granskaren redovisningen med e-legitimation .

Redovisningen skickas till Markaryds kommun genom att granskaren signerar och skickar in redovisningen.

 

Redovisning av hur partistödet har använts

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har beslutat (kommunfullmäktige 2014-12-18, § 30) att partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni till kommunkansliet lämna en  redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen.

I redovisningen ska det ingå en granskning. Mottagaren, respektive parti, utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.

Enligt 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver närmre regelverket för kommunalt partistöd, se cirkulär 14:12. SKR redovisar bland annat att lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får — under vissa förutsättningar — besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 4 kap. 31 §, kommunallagen.

Innehållet i redovisningen

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande uttalande: ”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.”

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa